Dirwy o £350,000 i gwmni am wneud 146 miliwn o alwadau niwsans – y nifer fwyaf erioed

September 14 17:44 2017 Print This Article

Mae cwmni sy’n gyfrifol am y nifer fwyaf erioed o alwadau anghyfreithlon ynghylch PPI, sef 146 miliwn, wedi cael dirwy o £350,000 gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Cafodd pobl eu gadael â’r teimlad eu bod yn cael eu haflonyddu a’u bygwth gan y galwadau wedi’u recordio – sydd hefyd yn cael eu galw’n alwadau awtomataidd – gan gwmni Your Money Rights Ltd o Sir Gaerfyrddin.

Bu’r cwmni’n gyfrifol am y nifer fwyaf hyd yn hyn o alwadau awtomataidd sydd wedi arwain at ddirwy gan yr ICO.

Dim ond os ydyn nhw wedi cael caniatâd pendant pobl y caiff cwmnïau eu ffonio â galwadau marchnata awtomataidd. Doedd dim caniatâd gan Your Money Rights ac felly roedd y cwmni’n torri’r gyfraith.

Roedd y galwadau, dros gyfnod o bedwar mis, hefyd yn torri’r rheolau drwy beidio â chynnwys enw a manylion cysylltu’r cwmni yn y neges wedi’i recordio.

Dywedodd Steve Eckersley, Pennaeth Gorfodi yn yr ICO:

“Ar ran y cyhoedd ym Mhrydain, rydym yn gwasgu’n drwm ar alwadau awtomataidd anghyfreithlon. Maen nhw’n bla ar y gymdeithas gan anwybyddu hawl pobl i gael parch at eu dymuniad i gael llonydd yn eu cartref eu hunain.

“Gwyddom fod pobl o’r farn bod galwadau wedi’u recordio’n ymyrryd yn arbennig o wael am eu bod nhw’n methu siarad â swyddog. Dylai Your Money Rights fod wedi bod yn ymwybodol bod y gyfraith ar alwadau awtomataidd yn llymach nag ar gyfer galwadau marchnata eraill.”

Yn sgil ymchwiliad yr ICO, mae cyfarwyddwyr Your Money Rights Ltd, sydd â’i ganolfan yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, ond sydd â’i gyfeiriad cofrestredig yn Darlington, yn ceisio datod y cwmni. Mae’r ICO wedi ymrwymo i adennill y ddirwy a bydd yn gweithio gydag ymarferwyr ansolfedd a’r datodwr os bydd y cwmni’n mynd yn ansolfent.

Bydd pwerau’r ICO yn cael eu cryfhau ymhellach pan fydd y llywodraeth yn cyflwyno deddf newydd yn caniatáu iddo ddirwyo cyfarwyddwyr y cwmni sydd y tu ôl i gwmnïau sy’n gwneud galwadau niwsans. Bydd gwneud y cyfarwyddwyr yn gyfrifol yn eu hatal rhag osgoi dirwyon drwy ddatod eu cwmni.

Dywedodd Mr Eckersley:

“Brysied y dydd y caiff y gyfraith ei newid i beri bod cyfarwyddwyr yn bersonol atebol am alwadau marchnata anghyfreithlon.

“Os bydd cwmni’n rhoi’r gorau i wneud busnes er mwyn ceisio osgoi dirwy gan yr ICO yna dydyn nhw ddim yn gwneud galwadau niwsans mwyach. Ond bydd y ddeddf newydd yn cynyddu’r dulliau sydd ar gael i ni wrth fynd ar eu hôl ac yn eu dwyn i gyfrif yn llwyr am yr aflonyddu, y blinder a’r ymyrraeth y maen nhw wedi’u creu.”

Mae’r enghreifftiau o gwynion am y galwadau sydd wedi dod i law’r ICO yn cynnwys:

  • “Rwy’n teimlo bod y galwadau niwsans yma’n sy’n ddigroeso ac yn niferus yn fygythiol ac rwy’n poeni y ca i fy nhynnu i mewn i dwyll os bydda i’n dilyn un o’r opsiynau.”
  • “Maen nhw’n galw ddwywaith y dydd. Mae’r peth yn fy ngyrru o’m co. Dwi’n helpu i ofalu am berthynas sy’n sâl iawn ac felly mae angen imi ateb y ffôn.”
  • “Mae’r galwadau awtomataidd di-baid hyn nad ydw i wedi gofyn amdanyn nhw’n teimlo fel aflonyddu.”
  • “Galwadau sydd heb eu gwahodd yw’r rhain ac maen nhw’n mynd yn annioddefol am eu bod nhw’n ddi-baid, yn gyson (1-2 bob dydd) ac yn torri ar draws fy niwrnod i, yn agos i amser bwyd fel arfer. Mae’n bryd rhoi stop arnyn nhw!”
  • “Rwy’n eithriadol o grac bod y cwmnïau hyn yn cael bwrw i mewn i’m cartref i heb hyd yn oed ddigon o barch i fod â rhywun o gig a gwaed ben arall y ffôn.”

Gallwch roi gwybod am alwadau niwsans drwy gyfleuster ar-lein yr ICO.

Gall pobl gwyno am PPI eu hunain yn rhad ac am ddim, heb ddefnyddio cwmni hawliadau. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael gan yr FCA.

 

This post was originally published here: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2017/09/dirwy-o-350-000-i-gwmni-am-wneud-146-miliwn-o-alwadau-niwsans-y-nifer-fwyaf-erioed/

  Article "tagged" as:
ICO
  Categories:
view more articles

About Article Author

GDPR Associates
GDPR Associates

View More Articles
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment